Home » Anam cara. Keltų pasaulio dvasinė išmintis by John ODonohue
Anam cara. Keltų pasaulio dvasinė išmintis John ODonohue

Anam cara. Keltų pasaulio dvasinė išmintis

John ODonohue

Published
ISBN :
Paperback
235 pages
Enter the sum

 About the Book 

Airių poeto ir mokslininko Johno O‘Donohue knyga “Anam cara” (“Sielos draugas”), jau spėjusi pavergti visą pasaulį, padės susikaupti ir atgauti sielos pusiausvyrą žmonėms, išvargintiems šiuolaikinio gyvenimo tempo ir tuščios popkultūros. Joje autoMoreAi­rių po­e­to ir moks­li­nin­ko Johno O‘Donohue kny­ga “Anam cara” (“Si­e­los drau­gas”), jau spė­ju­si pa­verg­ti vi­są pa­sau­lį, pa­dės su­si­kaup­ti ir at­gau­ti si­e­los pu­siaus­vy­rą žmo­nėms, iš­var­gin­tiems šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo tem­po ir tuš­čios po­pkul­tū­ros. Jo­je au­to­rius ap­mąs­to žmo­gui am­ži­nai rū­pi­mus drau­gys­tės, mei­lės, dar­bo, mir­ties klau­si­mus, si­e­da­mas juos su kel­tų pa­sau­lė­jau­ta, jų dva­si­ne iš­min­ti­mi.1997 m. pasirodžiusi airių poeto ir mokslininko Johno O‘Donohue knyga „Anam cara“ („Sielos draugas“- geilų kalba) netruko tapti bestseleriu. Jos autorius, Vakarų Airijos kaimelyje gyvenantis kunigas, tapo geidžiamiausiu svečiu Europoje ir Amerikoje. Jis kviečiamas skaityti paskaitas, rengti seminarus.Nepaprastą knygos pasisekimą Vakaruose galima aiškinti visuotiniu dvasios alkiu. Žmonės, persisotinę civilizacijos gėrybėmis, išvarginti nežmoniško šiuolaikinio gyvenimo tempo, rėksmingos ir tuščios popkultūros, įskaudinti susvetimėjimo, širdies gilumoje ilgisi tikrųjų gyvenimo vertybių.Kritikai įvertino šią knygą kaip retą filosofijos, poezijos ir dvasingumo sintezę. Joje autorius apmąsto žmogui amžinai rūpimus draugystės, meilės darbo, mirties klausimus, siedamas juos su keltų pasaulėjauta, jų dvasine išmintimi. Senovės keltų pagarba dvasiai Airijoje išliko iki šių dienų. Vakarų pasaulyje šis mistinės išminties palikimas unikalus.